نویسنده = ������������ ������������������
اشعار یونانی در دیوان کبیر مولوی

دوره 3، شماره 1، شهریور 1392، صفحه 21-58

محمّدیوسف نیّری؛ شیرین رزمجو بختیاری؛ الهام خلیلی جهرمی