نویسنده = �������� �������������� ��������
خسرو فرشیدورد و ادبیات پایداری معاصر

دوره 5، شماره 1، خرداد 1394، صفحه 61-80

امید مجد؛ هادی درزی رامندی