بوطیقای روایت در داستان یک سرخپوست در آستارا از بیژن نجدی
بوطیقای روایت در داستان یک سرخپوست در آستارا از بیژن نجدی

سعید واعظ؛ عبدالله آلبوغبیش

دوره 3، شماره 1 ، شهریور 1392، ، صفحه 1-20

چکیده
  در بوطیقای ارسطو، هنر و ادبیّات، محاکات و تقلیدی از واقعیّت تلقّی می‌شد و تمام اجزای اثر ادبی، بازنمودی عینی در عالم واقع داشت و عناصر شکل‌دهندة داستان، ‌همان‌هایی بود که هر روزه با آنها در تعامل هستیم. ...  بیشتر