نویسنده = ��������������� �������������� ��������
نکته‌ای نویافته در دیوان خاقانی شروانی

دوره 3، شماره 1، شهریور 1392، صفحه 169-180

احمد غنی‌پور ملکشاه