نویسنده = ������������ ���������� ������������
کارکرد بلاغی وجه جمله در خسرو و شیرین نظامی

دوره 10، شماره 2، اسفند 1399، صفحه 21-37

روح الله هادی؛ علیرضا حاجیان نژاد؛ زینب نصیری


تبیینی ساخت‌گرا از تباین نیروانا و فنا

دوره 9، شماره 1، شهریور 1398، صفحه 41-61

بهزاد برهان؛ علیرضا حاجیان نژاد


الهام و صنعت در نظر شاعران عارف (دیدگاه‌های سنایی، عطّار و مولوی دربارة خاستگاه شعر)

دوره 8، شماره 1، شهریور 1397، صفحه 1-20

علیرضا حاجیا‌ن‌نژاد؛ روح الله هادی؛ یاسین اسمعیلی


میزان ترجمه‌پذیری عناصر فرهنگی و ... در خطبۀ صدوهشتم از نهج‌البلاغه

دوره 7، شماره 1، شهریور 1396، صفحه 73-94

علیرضا حاجیان نژاد؛ میرفت سلمان


تمثیل‌ها و برخی مضامین مشترک مثنوی و حدیقه

دوره 4، شماره 2، اسفند 1393، صفحه 61-80

علیرضا حاجیان نژاد؛ سرور رباط‌جزی؛ طاهره خیری


نقش دارالسّلطنه تبریز در ایجاد و گسترش رویکرد وقوعی به شعر

دوره 2، شماره 2، اسفند 1391، صفحه 45-66

علیرضا حاجیان‌نژاد؛ رقیه بایرام‌حقیقی