نویسنده = ����������������������� ��������
شگردهای روایت در شعرهای روایی مهدی اخوان ثالث

دوره 2، شماره 2، اسفند 1391، صفحه 83-102

محمد شادروی‌منش؛ اعظم برامکی