حسن تخلّص و عیوب لفظی« گریز» تا آغاز سده هفتم
حسن تخلّص و عیوب لفظی« گریز» تا آغاز سده هفتم

شهرام آزادیان؛ رضا خبّازها

دوره 2، شماره 2 ، اسفند 1391، ، صفحه 66-82

چکیده
  در بیشتر کتاب‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های بدیع فارسی و عربی، در بحث حسن تخلّص، به برخی از آنچه گریز به ستایش را می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌آراید ...  بیشتر