نقش دارالسّلطنه تبریز در ایجاد و گسترش رویکرد وقوعی به شعر
نقش دارالسّلطنه تبریز در ایجاد و گسترش رویکرد وقوعی به شعر

علیرضا حاجیان‌نژاد؛ رقیه بایرام‌حقیقی

دوره 2، شماره 2 ، اسفند 1391، ، صفحه 45-66

چکیده
  مکتب وقوع به لحاظ تحولات سیاسی ـ اجتماعی در پیوند با دو دورة تیموری ـ به‌خصوص در نیمة دوم قرن نهم ـ و دورة صفوی است. این سبک از اوایل قرن دهم آغاز شد و در اواسط همان قرن رشد کرد و تا ربع اوّل قرن یازدهم ...  بیشتر