نویسنده = ��������������������������� ��������
نقش دارالسّلطنه تبریز در ایجاد و گسترش رویکرد وقوعی به شعر

دوره 2، شماره 2، اسفند 1391، صفحه 45-66

علیرضا حاجیان‌نژاد؛ رقیه بایرام‌حقیقی