نویسنده = ������������ ��������
طنز روایی و کاربرد عرفانی آن در حدیقه

دوره 4، شماره 1، شهریور 1393، صفحه 33-59

احمد خاتمی؛ الهام باقری


سایۀ نثر قاجار بر شیوۀ نگارش فارسی امروز

دوره 2، شماره 2، اسفند 1391، صفحه 21-43

احمد خاتمی؛ مژگان اصغری طرقی