نویسنده = ������������ ����������
«حلقه در گوش کردن» در تاریخ و ادب فارسی

دوره 2، شماره 2، اسفند 1391، صفحه 1-20

محمود عابدی؛ عباس بگ جانی


روابط بینامتنی در اسکندرنامه‌های منظوم (فردوسی، نظامی و امیرخسرو)

دوره 1، 7و8، اسفند 1390، صفحه 27-44

محمود عابدی؛ محمد پارسانسب؛ سیما عباسی