نویسنده = �������������� ����������
تاملی در تناسب موسیقی و مضمون در شعر معاصر

دوره 1، 3-5، اردیبهشت 1390، صفحه 277-294

دکتر محمود فضیلت؛ یعقوب نوروزی