تاملی در تناسب موسیقی و مضمون در شعر معاصر
تاملی در تناسب موسیقی و مضمون در شعر معاصر

دکتر محمود فضیلت؛ یعقوب نوروزی

دوره 1، 3-5 ، اردیبهشت 1390، ، صفحه 277-294

چکیده
  در این مقاله به بررسی هماهنگی موسیقی و محتوا در شعر شاعران معاصر خواهیم پرداخت و شعر آنان را از این دیدگاه، مورد بررسی قرار خواهیم داد. در آغاز درباره اهمیت، هماهنگی و تناسب اجزای شعر و زیبایی که از این ...  بیشتر