نویسنده = ���������� ���������� �������� ������������
اهمیت راحة الصّدور در تصحیح شاهنامه

دوره 1، 3-5، اردیبهشت 1390، صفحه 209-225

دکتر یدالله بهمنی مطلق