نویسنده = �������� ���������� �������� ������
فردوسی و نکوهش فلسفه

دوره 1، 3-5، اردیبهشت 1390، صفحه 175-190

دکتر نقی فلاح نژاد