جامی و حدیث مکرّر عشق
جامی و حدیث مکرّر عشق

دکتر بهاءالدین اسکندری؛ دکتر محمدرضا موحدی

دوره 1، 3-5 ، اردیبهشت 1390، ، صفحه 125-145

چکیده
  جامی با نگاهی عارفانه هستی را می‌نگرد، می‌فهمد، و تبیین می‌کند. در این تفسیر، عشق کلیدی‌ترین و محوری‌ترین مفهوم است. عشق در این نگاه، تنها نسبتی عاطفی میان دو انسان نیست- که البته این هم هست- بلکه مقوله‌ای ...  بیشتر