نگاه رازی طبیب و مولوی عارف به مرگ‌هراسی
نگاه رازی طبیب و مولوی عارف به مرگ‌هراسی

دکتر احد فرامرز قراملکی؛ زهرا حسینی

دوره 1، 3-5 ، اردیبهشت 1390، ، صفحه 79-100

چکیده
  رازی و مولوی هر دو به بررسی مرگ‌هراسی پرداخته‌اند؛ رازی آن را در هرحال و نسبت به هرکسی بیماری و برخاسته از وهم و هوی می‌انگارد و طبیبانه گاه از راه عقل و گاه با ابزار نقل می‌کوشد آن را بزداید و به زعم ...  بیشتر