نویسنده = ���������� �������� ������ ��������������
بررسی و تحلیل ساختاری شعر خاقانی

دوره 1، 3-5، اردیبهشت 1390، صفحه 31-48

دکتر جلیل تجلیل؛ دکتر سید غلامرضا غیبی