نویسنده = ������������ �������������������
ابیات عربى شعراى عباسى در تاریخ جهانگشاى جوینى

دوره 1، 3-5، اردیبهشت 1390، صفحه 1-14

دکتر عبدالرضا سیف؛ محى‌الدین امجدى