نویسنده = ������������������ ���������� ������
انواع نمود واژگانی در افعال فارسی

دوره 1، شماره 6، مرداد 1390، صفحه 101-120

زهر ابوالحسنی چیمه