نویسنده = �������� �������� �������� ������
بررسی شخصیّت ابن‌باکویة شیرازی

دوره 1، شماره 6، مرداد 1390، صفحه 73-92

محمد علی جانی پور